Ta strona używa plików cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie przez tę witrynę.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOBACCO.PL
z dnia 05.09.2016


Sklep Internetowy tobacco.pl działający pod adresem http://tobacco.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy,
ul. Częstochowska 38, 32 - 085 Modlnica k. Krakowa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142877, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 480.000,00 zł,
NIP: 677-00-82-623, REGON: 350696507,

Zwaną też TTI Poland Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38, 32-085 Modlnica

Adres e-mail: sklep@tobacco.pl

Numer telefonu: 12/ 420 91 30

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

(1) „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży objętą niniejszym Regulaminem w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

(2) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każą osobę prawną, zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny, która zawiera umowę sprzedaży objętą niniejszym Regulaminem w celach związanych
z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu
w związku z umowami objętymi niniejszym regulaminem ;

(3`) „kupujący” oznacza konsumenta, przedsiębiorcę lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

(3”) „użytkownik” oznacza użytkownika serwisu internetowego tobacco.pl;

(3”’) "sprzedający", „usługodawca” oznacza spółkę Tobacco Trading International Poland Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 38 32-085 Modlnica, NIP: 677-00-82-623, REGON:: 350696507, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142877, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 480.000,00 zł;

(4) „towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym tobacco.pl

(5) „umowa sprzedaży” oznacza każdą umowę, na mocy której sprzedający przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności towarów na kupującego, a kupujący płaci lub podejmuje się zapłacić cenę;

(6) „zamówienie” oznacza oświadczenie woli użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

(7) „koszyk zamówień” oznacza narzędzie dostępne na stronie www.tobacco.pl, umożliwiające złożenie zamówienia. Za jego pomocą kupujący może wskazywać towary i ich ilości, przeliczać wartość całkowitą zamówienia oraz koszt dostawy.

(8) „umowa zawierana na odległość” oznacza każdą umowę zawartą między przedsiębiorcą
i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie z momentem zawarcia umowy;

(9) „trwały nośnik” oznacza urządzenie umożliwiające sprzedającemu lub kupującemu przechowywanie informacji kierowanych
do niego osobiście, w sposób który daje mu do nich dostęp w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

(10) „usługa” oznacza wszelką usługę świadczoną drogą elektroniczną przez sprzedającego na rzecz użytkownika w oparciu
o niniejszy Regulamin, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania
i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej;

(11) „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380,
ze zm.).

(12) „Produkt” oznacza dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – artykuły przemysłowe, w szczególności wyroby tytoniowe i rekwizyty tytoniowe,

(13) „Wyroby tytoniowe” oznaczają przeznaczone do spożycia przez konsumentów, składające się, nawet częściowo, z tytoniu

(14) „rekwizyty tytoniowe” oznaczają artykuły i przyrządy przeznaczone do używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych,
z wyłączeniem zapalniczek i zapałek, takie jak papierośnice, cygarniczki, bibułki papierosowe, urządzenia do zwijania papierosów, fajki oraz przybory do ich czyszczenia i nabijania, popielniczki, obcinacze do cygar.

 

 

§ 1
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez TTI Poland Sp. z o. o. sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego tobacco.pl oraz
z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin stanowi - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

3. Sklep internetowy tobacco.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.tobacco.pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym regulaminem- następujące usługi:

•    umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego tobacco.pl za pomocą koszyka zamówień

•    umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego tobacco.pl na zasadach określonych w § 9

•    umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe i informacje na temat działalności formy i jej partnerów

4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem
ze sklepu internetowego tobacco.pl przez użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika zawarto
w Polityce Cookies dostępnej pod adresem www.tobacco.pl/polityka-prywatnosci.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez użytkownika odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/opinii/newsletter). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron
w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 7.

 

 

 

 

7. Użytkownik który zarejestrował Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta z serwera usługodawcy. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia,
w którym został poinformowany o decyzji użytkownika.

 

§ 2
Warunki sprzedaży


1. Sprzedający prowadzi sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz rekwizytów tytoniowych na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internetu. Informację o towarach Sprzedający  zamieszcza na stronie internetowej www.tobacco.pl.

2. Umowę sprzedaży wyrobów tytoniowych może zawrzeć jedynie przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną. Złożenie zamówienia on-line przez użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza złożenie oświadczenia, że dana umowa sprzedaży związana jest bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez użytkownika. Sprzedający zobowiązany jest do odrzucenia zamówienia w sytuacji, w której dany wyrób tytoniowy zostanie zamówiony przez konsumenta (tj. osobę, która podczas rejestracji Konta Klienta nie podała nazwy firmy oraz numeru NIP lub osobę, która podała dane firmy, które nie znalazły potwierdzenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

3. Umowę sprzedaży rekwizytów tytoniowych może zawrzeć jedynie pełnoletni konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa Kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

4.  Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym tobacco.pl:

•    podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, cła i podatki

•    nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki

5. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W przypadkach takich, ostateczne ceny konkretnych opcji są jasno wyszczególnione i są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.

6. W koszyku zamówień kupujący dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty
za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

8. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy:

1) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień i potwierdzić je poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2) po złożeniu zamówienia Klient na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzyma informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:

•    głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju

•    łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty

•    podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów

•    w postaci załącznika, informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta

W przypadku niespełnienia postanowień tego akapitu kupujący nie jest związany umową
lub zamówieniem. Zamówienia, które nie zostały opłacone w przeciągu 5 dni nie będą realizowane, chyba, że Klient poinformuje o tym Sprzedawcę. Nie dotyczy to przesyłek, w których jako formę płatności wybrano gotówkę/pobranie.

9. Chcąc korzystać z serwisu/sklepu tobacco.pl użytkownik zobowiązany jest zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby
w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Każdy użytkownik zobowiązany jest przy rejestracji Konta Klienta do rzetelnego wprowadzania danych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do każdorazowego sprawdzenia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

•    możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,

•    wgląd w historię zamówień z ostatnich 30 dni,

10. By utworzyć Konto Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://tobacco.pl/logowanie/. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest logowanie za pomocą generowanego automatycznie hasła, zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Ponadto podczas rejestracji użytkownik – konsument oświadcza, że ukończył 18 rok życia. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

11. Sprzedający  dostarcza kupującemu w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie kupującego - fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.

12. W chwili dostawy usługodawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak
nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.

13. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

•    1 do 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.

•   1 do 2 dni roboczych, gdy jako formę płatności klient wskazał gotówkę/pobranie.

Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 5 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 12.

14. Ust. 12 i 13 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy
ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy kupujący informuje sprzedającego przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja kupującego odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole „Komentarz” w koszyku zamówień. Sprzedający jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez kupującego terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli sprzedający odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym
z kupującym lub zgodnie z ust. 12, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

15. Po rozwiązaniu umowy sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

 

§ 3
Formy płatności


 1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

•    przelewem w formie przedpłaty pełnej wartości zamówienia na numer konta bankowego:

        Tobacco Trading International Poland Sp. z o. o.

           ul. Częstochowska 38, 32-085 Modlnica

           mBank  46114010810000385963001001

•    przelewem internetowym pełnej wartości zamówienia realizowanym przez serwis Przelewy24.pl.

•    gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów.

2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

 

§ 4
Formy dostawy i koszt dostarczenia

 
1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:

a) firmą kurierską

•   osoba odbierająca towar powinna wylegitymować się dokumentem potwierdzającym jej pełnoletniość

b) za pośrednictwem InPost Sp. z o. o.

•   usługa Paczkomaty 24/7

2. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki,
po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału InPost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.

3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu.

4. Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).


a) Firma kurierska – paczka kurierska

Przedpłata
0 - 499,99 zł – 15 zł

>  500 zł – GRATIS


Pobranie

50 zł


b) InPost– Paczkomaty 24/7

0 - 249,99 zł – 9,99 zł

>  250 zł - GRATIS

 

§ 5
Reklamacja towaru


1. Wszystkie towary oferowane w sklepie Tobacco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.  Niniejszym Sprzedający informuje, iż ma obowiązek dostarczyć konsumentowi towar bez wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru  przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument zobowiązany jest zawiadomić go o tym fakcie, wedle własnego wyboru:

a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, po wybraniu z listy rozwijanej opcji RELAMACJE/ZWROTY

d) wysyłając zawiadomienie na numer faksu;

Dla zawiadomień o których mowa w punktach a), b), c) oraz d) konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną
co najmniej:

•    imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

•    określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),

•    dowód zakupu reklamowanego towaru,

•    opis wady  i termin w jakim została stwierdzona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,

•    żądanie reklamującego,

•    datę wniesienia reklamacji,

•    podpis zgłaszającego reklamację,

•    w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu
e-mail zgłaszającego.


4. Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji po dokonaniu oględzin towaru
lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa
i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się
z niższymi kosztami).

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

7. Prowadzenie przez sprzedającego postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

•    prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

•    dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest
na stronie http://www.uokik.gov.pl


§ 6
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia


1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 38, 32-085 Modlnica

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi innymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonalności rzeczy.

8.  Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


 
§ 7
Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Modlnicy, ul. Częstochowska 38, 32 - 085 Modlnica k. Krakowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142877, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 480.000,00 zł, NIP: 677-00-82-623, REGON:: 350696507, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

3. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:


4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO,

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6. Użytkownik posiada prawo do:


Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Proszę pamiętać, że przepis o usunięciu danych osobowych nie może stać w sprzeczności z nowym obowiązkiem przechowywania /archiwizacji danych dla potrzeb dokumentacji księgowej, prawa podatkowego, itp.

W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adres e-mail odo@ttipoland.pl

 

§ 8
Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego tobacco.pl


1. Sprzedający umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii
o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego tobacco.pl.

2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę użytkownika na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych użytkowników sklepu internetowego tobacco.pl oraz usługodawcę.
Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły,
w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.

 

3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

•    naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych)

•    nawołujące do nienawiści czy przemocy

•    obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi

•    pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja)

•   stanowić reklamy lub promocji wyrobów lub rekwizytów tytoniowych bądź też innych produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


§ 9
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego tobacco.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.

2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług użytkownik może zgłaszać, wedle własnego wyboru:

a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu usługodawcy;

b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

d) wysyłając zawiadomienie na numer faksu;

Użytkownik może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

•    imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

•   określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,

•    datę wniesienia reklamacji,

•    podpis zgłaszającego reklamację,

•    w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu
e-mail zgłaszającego.

3. Reklamacje usług zgłoszone po upływie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia nieprawidłowości
w ich funkcjonowaniu pozostaną nierozpoznane.

4. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez użytkowników.


§ 11
Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone
na stronach sklepu internetowego tobacco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie
e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)    

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego tobacco.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, ze zm.).

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego tobacco.pl (http://tobacco.pl/regulamin) oraz
w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku
lub zapisania w formie pliku.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

 

Do pobrania:

Regulamin sklepu 25.05.2018 pdf
Regulamin sklepu obowiązujący od 05.09.2016 pdf
Załącznik 2 - Odstąpienie pdf
Załącznik 4 - Reklamacja pdf